Rooms.bg  > Общи условия

Общи условия

 

 Общи условия за ползване на ROOMS.bg

       Интернет сайтът Rooms.bg е БЕЗПЛАТЕН за ползване от потребителите и предоставя възможност за БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ на Собствениците на туристически обекти, техни представители или туристически посредници и агенции. 

·         Интернет сайтът Rooms.bg, както и всички лога, графични елементи, функционалности и подредба в  него, са собственост на „Румс.бг.” ЕООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

·         Собствениците на туристически обекти, туристически агенции и други фирми участващи в Rooms.bg предоставят въведената от тях информация на Rooms.bg, с единствена цел реклама. 

·         Всяко използване на Rooms.bg се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва. Rooms.bg си запазва правото на промяна на Условията по всяко време, съобразно съответните нормативни и законови изисквания, както и по собствено усмотрение, без предварително да уведомява Потребителите, регистрирани в Каталога.

  Употреба на Съдържание
 
·       Съдържанието в Каталога – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на Rooms.bg. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Rooms.bg
·       Rooms.bg няма задължението, обективната възможност и не контролира информацията, съдържанието на туристическите предложения, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които потребителят разполага на сървъра на Rooms.bg или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
·         Rooms.bg не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането или ограничаването на услуги, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнота на данни, материали или информация станали достъпни чрез Rooms.bg.
·         Rooms.bg няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез използването на услугите.
·         Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите на Rooms.bg във връзка с ползването на услугите от Потребителите, Собствениците на туристически обекти и туристически агенции, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Rooms.bg.
·        За туристическите обекти, които хотелиерът е обозначил на картата предоставена от Гугъл, се предоставят GPS координати за точността, на които Rooms.bg не носи  отговорност. 

 Права и задължения на Потребителя на Rooms.bg
 • При установяване от страна на потребителя, че информацията за даден туристически обект не отговаря на истината, може да информирате Rooms.bg за неточностите чрез формата „за контакти". Подадените аргументирани сигнали ще бъдат проверявани.
 • Потребителите приели условията за ползване на уебсайта Rooms.bg, имат пълното право да използват информацията и ресурсите публикувани в сайта, освен в случаите при които е налице злоумишлено действие или  нарушение на общите условия.
 • Задължение на Потребителите, които нарушат общите условия на сайта, е да прекратят използването на информацията и услугите, както и всички ресурси, който им предоставя сайта.
 • Потребителите нямат право да разполагат на сървъра на Rooms.bg изпращат, разпространяват или използва по какъвто и да било друг начин информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България или правата на човека съгласно международните актове, също така и в случаите когато представлява търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
 • Потребителя има право да използва публикуваната информация, за да осъществи връзка с туристическия обект или туристическата агенция единствено и само по предназначение. Потребителят няма право да използва публикуваната информация за промоционални, маркетингови или по друг повод. 
 
Права и задължения на Собственик на обект, Туристическа агенция или друг - наричан на кратко Потребител
 
 • Всеки регистриран Потребител на Rooms.bg има право да прекрати, редактира или изтрие профила, данни и съдържанието на обявите си в интернет каталога по свое желание във всеки един момент.
 • Всеки Потребител приел Общите условия на Rooms.bg и ги наруши в даден момент, се задължава да прекрати използването на предоставените му от Rooms.bg потребителски профил, потребителско име и парола, както и всички ресурси, статистически данни и информация.
 • Всеки Потребител приел Общите условия на Rooms.bg приема и се съгласява да му бъде изпращан периодично информационният бюлетин на Rooms.bg в електронен формат по имейл, който съдържа полезна информация за отрасъла или за конкретния туристически обект.
 • Потребителите в Rooms.bg имат право да се регистрират, като попълнят регистрационна он-лайн форма, само в случаите, при които са се съгласили и приели общите условия за ползване на сайта. Всеки регистриран потребител има право на собствено потребителско име и парола, за опазването, на които носи пълна отговорност, както и за действието извършено при използването им в каталога.
 • Регистрираните Потребители в Rooms.bg имат право да въвеждат коректна информация за своя обект, обекти или обяви, като това може да бъде извършвано от собственика или от други упълномощени лица чрез предоставения при регистрацията потребителски административен панел, потребителско име и парола
 • Всеки регистриран Потребител на Rooms.bg, като Туристическа агенция или Собственик на обект отговаря за опазването на своето потребителско име и парола за достъп, също и за всички негови действия или действия от трето лице извършвани чрез използването на интернет туристическия каталог Rooms.bg. Ако разберете че паролата или профила Ви се използват от неупълномощено лице, Вие приемате ангажимент веднага да уведомите Rooms.bg на следния адрес: http://www.rooms.bg/contacts.html     
 • Всеки Потребител приема и разбира, че носи цялата отговорност и че Rooms.bg не носи никаква отговорност пред регистрираните потребители и пред други лица, в случаите на претърпени вреди, пропуснати ползи и извършени разходи вследствие от прeдявени искове във връзка с интернет страницата и информацията, която потребителя е разположил на сървъра на Rooms.bg и направил достояние на трети лица. В тези случаи, Потребителят е длъжен да обезщети Rooms.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.
 
Права и задължения на Rooms.bg
 
 • Rooms.bg предлага своите рекламни тарифи на обявените в сайта цени, като запазва правото си да се отклонява от тях при промоции и отстъпки.
 • При прилагане на некоректна информация (неистински и/или неактуални снимки, подвеждащ текст, цени неотговарящи на действителните в момента) от страна на собственика на рекламирания обект, Rooms.bg си запазва правото да прекрати участието, без да обезщети собственика с платена от него сума за реклама.
 • Rooms.bg няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.
 • Eкипът на Rooms.bg има право, но не и задължение да съхранява разположените на сървъра материали, информация и снимки, използвани и направени достояние на трети лица от Потребител, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато е необходимо запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Rooms.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използванa или разпространенa информация или материали.
 • Екипът на Rooms.bg има право, но не и задължение да ограничава достъпа, както и да изтрива страници, данни и ресурси, разположени от Потребител на сървъра на Rooms.bg, които са предоставили, некоректна или неактуална информация (цени, снимки и текстовете) или са  в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
 • Екипът на Rooms.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите на Каталога в нарушение на настоящите Условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им.
 • Освен ако не е изрично упоменато Rooms.bg не е посредник при взаимоотношенията между Собственик на туристически обекти или Туристическа агенция и Ползвателите и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията между тях. Rooms.bg не притежава лицензи за туроператор и/или туристическа агенция.
 • Rooms.bg няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Ползвателите на Каталога, както и на регистрираните в него Собственици на туристически обекти и Туриситечиски агенции.
 • Rooms.bg има право да изпраща емейли до своите потребители под всякаква форма с цел предоставяне на информация относно регистрацията им или реклама на услуги.  
 • Rooms.bg има право да променя информацията, написана в описанието на туристическите обекти в случаите, когато тя не отговаря на общите условия на сайта.
 
Регистрация на Собственик на обект, Туристическа агенция или друг - наричан на кратко Потребител – потребителско име и парола
 
 • Регистрацията на Потребител се извършва с попълване на он-лайн регистрационна форма от самия него или упълномощено за тази цел от него лице. Чрез регистрацията се придобиват данни – потребителско име и парола - с които е възможен достъп до индивидуален административен панел, позволяващ регистрация на обекти и въвеждане на информация за тях.
 • При попълване он-лайн регистрационната форма всеки Потребител е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Rooms.bg данни. Потребителя гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при евентуална промяна, ще ги актуализира своевременно. В случай, че той предостави неверни данни, Rooms.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
 • Публикуването на снимков материал се тълкува като съгласие на всеки Собственик на туристически обект и туристическа агенция с условието на Rooms.bg да сложи надпис с интернет адреса на Каталога върху всяка една снимка. В случай, че Потребителя не е съгласен с това условие, той няма правото да публикува/разполага снимков материал в Rooms.bg.
 • В случаите когато администратор на Rooms.bg регистрира обект за настаняване, той изпраща емейл с потребителско име и парола на собственика /отговорника/ на туристическия обект, за проверка и промяна на въведената информация и снимките в сайта.В този случай потребителя има възможност да промени информацията за обекта, както и да го изтрие нацяло, ако не желае да присъства в Rooms.bg. В случаите когато в рамките на 10 дни потребителя не реагира /не влезе в профила/ на подадената от Rooms.bg информация за регистрирания туристически обект, се приема че потребителя е съгласен с Общите условия на сайта и с така публикуваната информация, и не може да има претенции под каквато и да е форма за в бъдеще.
 
Публикуване на информация от Собственик на туристически обект, Туристическа агенция или друг - наричан на кратко Потребител
 
 • Всеки Потребител е длъжен да предостави актуална и достоверна информация за реално съществуващи търговски обекти. Той има правото по свое усмотрение да променя по всяко време тази информация с цел нейното актуализиране.
 • При попълване заявлението за регистрация на обекта за настаняване (хотел, вила, хижа, апартамент и др.) Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни, както и достоверен снимков материал за съответният  търговски обект. В случай, че Потребителя предостави неверни данни, Rooms.bg има правото да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията му.
 • Всеки потребител приема и се задължава да предостави уникално текстово съдържание в описанието на публикувания от него обект. Ако условието за уникалност  на текстовото описание не е изпълнена от потребителя, Rooms.bg си запазва правото да пренапише текстовото описание на съответния обект, по начин  който да отговаря на условието уникалност на съдържанието, без да се променя смисъла на информацията като цяло. За това си действие Rooms.bg не се ангажира да изпрати уведомително съобщение на потребителя.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Rooms.bg изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави, както и ако нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република Българя или правата на човека съгласно международните актове, също така и в случаите когато представлява търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
 Публикуване на пътеписи, статии или забележителности  от Потребители на Rooms.bg
 • Текстовете, които се предоставят на Rooms.bg, за публикуване на пътеписи, забележителности или статии, трябва да са написани на кирилица, да не съдържат порнографско съдържание, расови, етнически или други коментари. Текстът трябва да е авторски и да не е бил публикуван в други сайтове или медии, до момента на публикуването му в ROOMS.bg. Текстът ще бъде подписан с име и фамилия на автора, освен ако изрично не ни посочите друго.
 • Ако текста се ползва за публикуване в други сайтове, трябва изрично да бъде упоменат източника на материала - Rooms.bg, също и да има линк, който препраща към Rooms.bg.
Препратки към други сайтове
 
§             Препратките, които са публикувани в Rooms.bg към други сайтове са предоставени единствено и само за ваше удобство. Rooms.bg не може да контролира и да носи отговорност за препратки публикувани в сайта от регистрираните потребители. В случай, че използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Rooms.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание или намиращата се там информация, както и качеството на предлаганите там стоки или услуги. Rooms.bg не носи отговорност и за уебсайтове, които са публикували препратки към Rooms.bg.  По този начин Rooms.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.     

Декларация за Поверителност
 
      Вашето право на конфиденциалност е много важно за нас. Ние в Rooms.bg разбираме, че доверявайки ни се, Вие очаквате професионално и отговорно отношение към Вашите лични данни. Ние вярваме, че тези данни трябва да бъдат използвани само за целите на предоставяната от нас услуга, както и за повишаване на качеството й.
      Чрез посещаването, разглеждането, използването и / или реализирането на резервация, Вие декларирате, че сте съгласни личните Ви данни да бъдат събирани и обработвани за целите, описани в настоящата Декларация за поверителност.

Неразпространение на личните данни

       Rooms.bg по никакъв начин не продава или предоставя вашите лични данни на трети лица, освен на лица, пряко ангажирани в доставката на услугата (хотели и други места за настаняване, банки, пощенски или куриерски служби). Тези лица са субекти на задължение за конфиденциалност и използват личните Ви данни само за целта на предоставяните от тях услуги. Може да предоставим достъп до личните Ви данни на компетентните органи с цел предотвратяване на измама или при извършване на криминални разследвания, в съответствие със законите на Р. България.  

Събиране на анонимна, статистическа информация

       С цел повишаване качеството на предоставяната услуга, Rooms.bg събира анонимна, статистическа информация. Тази информация по никакъв начин не разкрива Вашата самоличност. Събираната статистическа информация се отнася до домейн или IP адрес на сайта, от който сте дошли, вида на браузъра, който използвате, датата и часа на посещението, операционната система, страниците от нашия сайт, които посещавате, времето прекарано на нашия сайт и др. Тази информация ни позволява по-точно да отговорим на Вашите изисквания и да Ви предоставим по-удобна и лесна за използване услуга.

Електронни съобщения
        Rooms.bg не разкрива съдържанието на електронните Ви съобщения пред трети лица. Изключение правят следните случаи:
съдържанието трябва да бъде разкрито с цел предоставяне на заявената услуга (хотели и други места за настаняване, банки, пощенски и куриерски служби)
съдържанието трябва да бъде разкрито поради влязла във сила присъда или отправено искане от компетентните органи, съгласно законите на Р. България
съдържанието трябва да бъде разкрито с цел предотвратяването на измама или престъпление.
 
 
Информация за контакти
 
Ако имате въпроси относно тези Условия или ако имате нужда в помощ относно използването на Rooms.bg,
може да се свържете с нас от тук.
 

  Моля, имайте предвид, че използвайки услугите на Rooms.bg, Вие декларирате, че сте запознати с настоящата Декларация за поверителност и Общите условия, и ги приемате.

 

 

 

 Достопримечательности в Болгарии

Ближнееищите по карту

Рассчитать маршрутДестинации в Болгарии

Албена55 отели
Ахтопол115 отели
Балчик96 отели
Бургас224 отели
Варна304 отели
Велика19 отели
Каварна44 отели
Китен228 отели
Кранево76 отели
Лозенец166 отели
Несебр244 отели
Обзор114 отели
Поморие454 отели
Приморско392 отели
Равда199 отели
Сарафово63 отели
Свети Влас180 отели
Синеморец80 отели
Созопол524 отели
Царево217 отели
Черноморец202 отели
Все
дестинации
Закройте карта
зареждане