Rooms.bg  > Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА „РУМС.БГ” ЕООД

„РУМС.БГ.” ЕООД, е дружество, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски Регистър, със седалище: гр.Бургас, ж.к. Лазур, бл.3, вх. 3, ет.1  с ЕИК: 201608452 . Контактите на дружеството са: тел: 0988 837 197 , имейл office@rooms.bg

Интернет сайтът Rooms.bg е БЕЗПЛАТЕН за ползване от потребителите и предоставя възможност за БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ на Собствениците на туристически обекти, техни представители или туристически посредници и агенции. 

·Интернет сайтът Rooms.bg, както и всички лога, графични елементи, функционалности и подредба в  него, са собственост на „Румс.бг.” ЕООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения.

·Собствениците на туристически обекти, туристически агенции и други фирми участващи в Rooms.bg предоставят въведената от тях информация на Rooms.bg, с единствена цел реклама. 

·Всяко използване на Rooms.bg се смята за израз на съгласие с Общите условия и задължава Потребителя да ги спазва. Rooms.bg си запазва правото на промяна на Условията по всяко време, съобразно съответните нормативни и законови изисквания, както и по собствено усмотрение, без предварително да уведомява Потребителите, регистрирани в Каталога.

  Употреба на Съдържание

 • Съдържанието в Каталога – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на Rooms.bg. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Rooms.bg
 • Rooms.bg няма задължението, обективната възможност и не контролира информацията, съдържанието на туристическите предложения, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които потребителят публикува и разполага на сървъра на Rooms.bg или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
 • Rooms.bg не отговаря за съдържанието на информацията и изображенията, графики, видео и аудио материали, публикувана от Потребителите  по смисъла на чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 17 и чл. 18 от Закона за електронната търговия.
 • Rooms.bg не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането или ограничаването на услуги, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнота на данни, материали или информация станали достъпни чрез Rooms.bg.
 • Rooms.bg няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез използването на услугите.
 • Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите на Rooms.bg във връзка с ползването на услугите от Потребителите, Собствениците на туристически обекти и туристически агенции, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Rooms.bg.
 • За туристическите обекти, които хотелиерът е обозначил на картата предоставена от Google, се предоставят GPS координати за точността, на които Rooms.bg не носи  отговорност. 

 Права и задължения на Потребителя на Rooms.bg

 • При установяване от страна на потребителя, че информацията за даден туристически обект не отговаря на истината, може да информирате Rooms.bg за неточностите чрез формата „за контакти". Подадените аргументирани сигнали ще бъдат проверявани.
 • Потребителите приели общите условия за ползване на уебсайта Rooms.bg, имат пълното право да използват информацията и ресурсите публикувани в сайта, освен в случаите при които е налице злоумишлено действие или  нарушение на общите условия.
 • Задължение на Потребителите, които нарушат общите условия на сайта, е да прекратят използването на информацията и услугите, както и всички ресурси, който им предоставя сайта.
 • Потребителите нямат право да разполагат на сървъра на Rooms.bg изпращат, разпространяват или използва по какъвто и да било друг начин информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което противоречи на морала, добрите нрави, нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България или правата на човека съгласно международните актове, също така и в случаите когато представлява търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
 • Потребителят има право да използва публикуваната информация, за да осъществи връзка с туристическия обект или туристическата агенция единствено и само по предназначение. Потребителят няма право да използва публикуваната информация за промоционални, маркетингови дейности, или по друг повод. 

Права и задължения на Собственик на обект, Туристическа агенция или друг - наричан на кратко Потребител 

 • Всеки регистриран Потребител на Rooms.bg има право да прекрати, редактира или изтрие профила, данни и съдържанието на обявите си в интернет каталога по свое желание във всеки един момент.
 • Всеки Потребител приел Общите условия на Rooms.bg и ги наруши в даден момент, се задължава да прекрати използването на предоставените му от Rooms.bg потребителски профил, потребителско име и парола, както и всички ресурси, статистически данни и информация.
 • Всеки Потребител приел Общите условия на Rooms.bg приема и се съгласява да му бъде изпращан периодично информационният бюлетин на Rooms.bg в електронен формат по имейл, който съдържа полезна информация за отрасъла или за конкретния туристически обект.
 • Потребителите в Rooms.bg имат право да се регистрират, като попълнят регистрационна он-лайн форма, само в случаите, при които са се съгласили и приели общите условия за ползване на сайта. Всеки регистриран потребител има право на собствено потребителско име и парола, за опазването, на които носи пълна отговорност, както и за действието извършено при използването им в каталога.
 • Регистрираните Потребители в Rooms.bg  са длъжни да въвеждат коректна и вярна информация за своя обект, обекти или обяви, като това може да бъде извършвано от собственика или от други упълномощени лица чрез предоставения при регистрацията потребителски административен панел, потребителско име и парола
 • Всеки регистриран Потребител на Rooms.bg, като Туристическа агенция или Собственик на обект отговаря за опазването на своето потребителско име и парола за достъп, също и за всички негови действия или действия от трето лице извършвани чрез използването на интернет туристическия каталог Rooms.bg. Ако разберете че паролата или профила Ви се използват от неупълномощено лице, Вие приемате ангажимент веднага да уведомите Rooms.bg на следния адрес https://www.rooms.bg/kontakti-rooms-bg.html
 • Всеки Потребител, който използва платен годишен VIP абонамент няма право да променя типа на своя обект, преди  изтичането на своя абонамент.
 • В случай, че за извършваните от регистрирания в Rooms.bg обект услуги, се изисква, от закона лиценз, категоризация, регистрация или друго, то регистрирания потребител е длъжен да притежава необходимия лиценз, категоризация, регистрация или друго преди да създаде обект, обява или друг вид реклама в Rooms.bg, както и да премахне всички свои обекти, обяви и други видове реклами в момента, в който необходимия лиценз, регистрация или категоризация бъде отнет/а или изтече. Rooms.bg по никакъв начин не е страна във връзка с извършването на услугите, които регистрираните обекти предлагат, като съответно не отговаря за достоверността на публикуваните рекламни профили, както и за това дали регистрираните обекти са спазили всички изисквания за лиценз, регистрация , категоризация и др.
 • Всеки Потребител приема и разбира, че носи цялата отговорност и че Rooms.bg не носи никаква отговорност пред регистрираните потребители и пред други лица, в случаите на претърпени вреди, пропуснати ползи и извършени разходи вследствие от прeдявени искове във връзка с интернет страницата и информацията, която потребителя е разположил на сървъра на Rooms.bg и направил достояние на трети лица. В тези случаи, Потребителят е длъжен да обезщети Rooms.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.

Права и задължения на Rooms.bg

 • Rooms.bg предлага своите рекламни тарифи на обявените в сайта цени, като запазва правото си да се отклонява от тях при промоции и отстъпки, които ще бъдат обявявани по съответния начин.
 • При прилагане на некоректна и невярна информация (неистински и/или неактуални снимки, подвеждащ текст, цени неотговарящи на действителните в момента) от страна на собственика на рекламирания обект, Rooms.bg си запазва правото да прекрати участието, без да обезщети собственика с платена от него сума за реклама.
 • Rooms.bg няма задължението и не гарантира, че предоставяните  безплатни услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.
 • Eкипът на Rooms.bg има право, но не и задължение да съхранява разположените на сървъра материали, информация и снимки, използвани и направени достояние на трети лица от Потребител, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато е необходимо запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Rooms.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използванa или разпространенa информация или материали.
 • Екипът на Rooms.bg има право, но не и задължение да ограничава достъпа, както и да изтрива страници, данни и ресурси, разположени от Потребител на сървъра на Rooms.bg, които са предоставили, некоректна или неактуална информация (цени, снимки и текстовете) или са  в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
 • Екипът на Rooms.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите на Каталога в нарушение на настоящите Условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им.
 • Освен ако не е изрично упоменато Rooms.bg не е посредник при взаимоотношенията между Собственик на туристически обекти или Туристическа агенция и Ползвателите и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията между тях. Rooms.bg не притежава лицензи за туроператор и/или туристическа агенция.
 • Rooms.bg няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Ползвателите на Каталога, както и на регистрираните в него Собственици на туристически обекти и Туристически агенции.
 • Rooms.bg има право да изпраща имейли до своите потребители под всякаква форма с цел предоставяне на информация относно регистрацията им или реклама на услуги.  
 • Rooms.bg има право да променя информацията, написана в описанието на туристическите обекти в случаите, когато тя не отговаря на общите условия на сайта.

Регистрация на Собственик на обект, Туристическа агенция или друг - наричан на кратко Потребител – потребителско име и парола

 • Регистрацията на Потребител се извършва с попълване на он-лайн регистрационна форма от самия него или упълномощено за тази цел от него лице. Чрез регистрацията се придобиват данни – потребителско име и парола - с които е възможен достъп до индивидуален административен панел, позволяващ регистрация на обекти и въвеждане на информация за тях.
 • При попълване он-лайн регистрационната форма всеки Потребител е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Rooms.bg данни. Потребителя гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при евентуална промяна, ще ги актуализира своевременно. В случай, че той предостави неверни данни, Rooms.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. При попълване на он-лайн формата всеки Потребител е длъжен да се запознае със съдържанието на Общите условия.
 • Публикуването на снимков материал се тълкува като съгласие на всеки Собственик на туристически обект и туристическа агенция с условието на Rooms.bg да сложи надпис с интернет адреса на Каталога върху всяка една снимка. В случай, че Потребителят не е съгласен с това условие, той няма правото да публикува/разполага снимков материал в Rooms.bg.В случаите когато администратор на Rooms.bg регистрира обект за настаняване, той изпраща емейл с потребителско име и парола на собственика /отговорника/ на туристическия обект, за проверка и промяна на въведената информация и снимките в сайта.В този случай потребителя има възможност да промени информацията за обекта, както и да го изтрие нацяло, ако не желае да присъства в Rooms.bg. В случаите когато в рамките на 10 дни потребителят не реагира /не влезе в профила/ на подадената от Rooms.bg информация за регистрирания туристически обект, се приема че потребителят е съгласен с Общите условия на сайта и с така публикуваната информация, и не може да има претенции под каквато и да е форма за в бъдеще.

Публикуване на информация от Собственик на туристически обект, Туристическа агенция или друг - наричан на кратко Потребител

 • Всеки Потребител е длъжен да предостави актуална и достоверна информация за реално съществуващи търговски обекти. Той има правото по свое усмотрение да променя по всяко време тази информация с цел нейното актуализиране.
 • При попълване заявлението за регистрация на обекта за настаняване (хотел, вила, хижа, апартамент и др.) Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни, както и достоверен снимков материал за съответният  търговски обект. В случай, че Потребителят предостави неверни данни, Rooms.bg има правото да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията му.
 • Всеки потребител приема и се задължава да предостави уникално текстово съдържание в описанието на публикувания от него обект. Ако условието за уникалност  на текстовото описание не е изпълнена от потребителя, Rooms.bg си запазва правото да пренапише текстовото описание на съответния обект, по начин  който да отговаря на условието уникалност на съдържанието, без да се променя смисъла на информацията като цяло. За това си действие Rooms.bg не се ангажира да изпрати уведомително съобщение на потребителя.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на Rooms.bg изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави, както и ако нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България или правата на човека съгласно международните актове, също така и в случаите когато представлява търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.

 Публикуване на пътеписи, статии или забележителности  от Потребители на Rooms.bg

 • Текстовете, които се предоставят на Rooms.bg, за публикуване на пътеписи, забележителности или статии, трябва да са написани на кирилица, да не съдържат порнографско съдържание, расови, етнически или други коментари да не нарушават нормите на морала и добрите нрави, както правата или свободите на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България. Текстът трябва да е авторски и да не е бил публикуван в други сайтове или медии, до момента на публикуването му в ROOMS.bg. Текстът ще бъде подписан с име и фамилия на автора, освен ако изрично не ни посочите друго.
 • Ако текста се ползва за публикуване в други сайтове, трябва изрично да бъде упоменат източника на материала - Rooms.bg, също и да има линк, който препраща към Rooms.bg.

Препратки към други сайтове

§   Препратките, които са публикувани в Rooms.bg към други сайтове са предоставени единствено и само за ваше удобство. Rooms.bg не може да контролира и да носи отговорност за препратки публикувани в сайта от регистрираните потребители. В случай, че използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Rooms.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание или намиращата се там информация, както и качеството на предлаганите там стоки или услуги. Rooms.bg не носи отговорност и за уебсайтове, които са публикували препратки към Rooms.bg.  По този начин Rooms.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.    

Електронни съобщения 

 • Rooms.bg не разкрива съдържанието на електронните Ви съобщения пред трети лица. Изключение правят следните случаи:
 • съдържанието трябва да бъде разкрито с цел предоставяне на заявената услуга (хотели и други места за настаняване, банки, пощенски и куриерски служби)
 • съдържанието трябва да бъде разкрито поради влязла във сила присъда или отправено искане от компетентните държавни или други органи, съгласно законите на Република България
 • съдържанието трябва да бъде разкрито с цел предотвратяването на закононарушения, измама или друго престъпление.
 • Информация за контакти
 • Ако имате въпроси относно тези Условия или ако имате нужда в помощ относно използването на Rooms.bg,може да се свържете с нас от тук.

 Моля, имайте предвид, че използвайки услугите на Rooms.bg, Вие декларирате, че сте запознати с настоящата Декларация за поверителност и Общите условия, и ги приемате.

 Забележителности в България

В близост довиж на карта

Изчисли маршрутДестинации в България

Албена55 хотели
Ахтопол117 хотели
Балчик100 хотели
Бургас228 хотели
Бяла, Варна53 хотели
Варна308 хотели
Велика18 хотели
Каварна43 хотели
Китен230 хотели
Кранево77 хотели
Лозенец161 хотели
Несебър244 хотели
Обзор113 хотели
Поморие451 хотели
Приморско391 хотели
Равда200 хотели
Сарафово62 хотели
Свети Влас179 хотели
Синеморец81 хотели
Слънчев Бряг514 хотели
Созопол523 хотели
Царево214 хотели
Черноморец198 хотели
всички >
дестинации
затвори картата
зареждане